Penzion u Šimečků

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, zaměstnanci a obchodní partneři, dokument, který právě čtete, obsahuje informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Toto informační memorandum je připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). V tomto memorandu se Vám snažíme informace o zpracování osobních údajů podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí, které bychom Vám na ně poskytli.

Dozvíte se následující informace:

1. Kdo je správcem osobních údajů?

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

4. Jak byly osobní údaje získány?

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese penzionusimecku@seznam.cz.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je Penzion a vinařství u Šimečků, 67122, Šatov 357, IČ: 06154638. Správce je provozovatelem webových stránek www.penzionusimecku.cz a lze jej kontaktovat na e-mailové penzionusimecku@seznam.cz.

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) marketingovým účelům, aby Vás správce mohl informovat o novinkách formou newsletteru na webových stránkách www.penzionusimecku.cz, pro tento účel zpracování správce získává Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou zejména:

- plnění veškerých smluvních závazků a zákonných povinností,

- ochrana správcova podnikání, reputace a majetku v případných soudních sporech,

- výběr uchazečů o zaměstnání,

- výběr obchodních partnerů.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání, reputace a majetku v případných soudních sporech, dále výběr uchazečů o zaměstnání a výběr obchodních partnerů.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 10 tohoto informačního memoranda.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů apod.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění plnění smluvních a zákonných povinností a k dalším výše uvedeným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa;

b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

c) pracovněprávní a mzdové údaje – např. datum narození, rodné číslo, číslo OP, místo narození, životopis, pracovní pozice, osobní dotazník, hrubý příjem, čistý příjem, rodinný stav, exekuce, atd.;

d) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů;

e) fakturační a transakční údaje – např. identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa sídla či provozovny

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Bez zpracování osobních údajů není možné uzavřít smlouvu mezi správcem a Vámi, a/nebo správce nemůže poskytnout plnění ze smlouvy vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétního plnění správcem.

Právní povinnosti správce vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebo z právních předpisů upravujících pracovněprávní oblast, oblast sociálního zabezpečení a oblast zdravotního pojištění, podle kterých správce zpracovává osobní údaje ve mzdové oblasti.

Na základě uděleného souhlasu jsou pro marketingové účely zpracovávány Vaše osobní údaje uvedené při registraci k odběru newsletteru a při vytvoření zákaznického účtu u správce (tzv. registrace) na webových stránkách www.penzionusimecku.cz. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu penzionusimecku@seznam.cz.

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, institucím činným v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění či orgánům činným v trestním řízení. Dále budou osobní údaje z daňových a mzdových dokladů předávány externí účtárně, která je rovněž povinna se řídit předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a a vyjádříte s tím souhlas.

8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje ze smluvních vztahů budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy, a následně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje ze mzdové oblasti budou uchovávány po dobu 10 let od ukončení pracovněprávního vztahu, v případě mzdových listů 30 let.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou ukládány pouze po nezbytně nutnou dobu, ve které lze uplatnění oprávněných zájmů správce rozumně očekávat.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu budou zpracovávány pouze po dobu platnosti uděleného souhlasu.

Po uplynutí stanovené archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

10. Jaká jsou Vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu penzionusimecku@seznam.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši adresu 67122, Šatov 357.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/ .

Právo odvolat souhlas

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu penzionusimecku@seznam.cz, případně poštou na naši adresu 67122, Šatov 357.

11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky zpracovávány ani vyhodnocovány a nejsou využívány k profilaci ani automatickému rozhodování.

Zásady zpracování osobních údajů obsažené v tomto memorandu nabývají účinnosti dne 20.5.2018.